Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst , zijn alle verbintenissen, offertes , verkoopovereenkomsten , die door BVBA DK INTERIORS worden aangegaan , onderworpen aan de laatste versie van onze “ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN “ , de versie wordt aangeduid in de titel van de algemene verkoopsvoorwaarden .

De koper verklaart deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden als een integraal bestanddeel van de overeenkomst .

1. OFFERTES & BESTELLINGEN

Alle offertes zijn , tenzij anders vermeld , vrijblijvend .

Door ons een bestelling over te maken, in welke vorm deze ook is , verzaakt de koper formeel en onherroepelijk aan zijn eventuele eigen algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden . De koper wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging van de verkoper, indien hij niet binnen de twee dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen.

Elke bestelling is onherroepelijk en kan door de klant niet geannuleerd worden tenzij BVBA DK INTERIORS uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met de annulatie .

2. PRIJZEN

Onze prijzen zijn gebaseerd op onze kostprijzen bij onze leveranciers , de wisselkoersen , de douanerechten , de taksen , de lonen en de transportkosten in voege op datum van de verbintenis.

Alle wijzigingen die zich voordoen in één of meerdere der voornoemde elementen tussen de dag van de verbintenis en deze van de levering , geven aanleiding tot herziening van de prijzen .

De kilometerheffing wordt afzonderlijk berekend als volgt : 0,20€ per km heen en terug.

De kilometerheffing wordt afzonderlijk op de factuur vermeld en is nooit inbegrepen in de verkoopprijzen van de goederen .

De B.T.W. is niet inbegrepen in onze prijzen en is steeds ten laste van de koper .

3. WAARBORGEN

Wij behouden ons het recht voor ook nadat de verkoop bevestigd werd en zelfs wanneer de uitvoering van het contract reeds een aanvang heeft genomen , waarborgen van betaling te eisen , en zonder gerechtelijke tussenkomst , de uitvoering van het contract uit te stellen of die zelfs te annuleren , indien deze waarborgen niet kunnen gegeven worden .

4. LEVERINGSTERMIJNEN

Alle door ons opgegeven levertermijnen dienen beschouwd te worden als louter gegeven ten titel van inlichting , zelfs wanneer dit deel uitmaakt van een schriftelijke overeenkomst .

Achterstal in de leveringstermijn is geen reden tot weigering van de bestelling tenzij de afzegging uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is aanvaard .

5. LEVERING & RISICO’S

De goederen reizen steeds op risico van de koper , zelfs indien verkocht franco bestemming .

Voor thuisbezorgingen beneden de €1.500 worden steeds vervoerskosten aangerekend .

De koper is gehouden bij aankomst van de goederen onmiddellijk de juiste losplaats aan te wijzen. De geloste goederen vertoeven op de plaats van de lossing op risico van de koper.

Indien de aflading niet onmiddellijk kan geschieden , is de verkoper gerechtigd wachturen in rekening te brengen à rato van 75€ per aangevat wachtuur .

Indien voor de lossing beroep wordt gedaan op ons personeel en/of materiaal wordt deze supplementaire prestatie aangerekend à rato van 75€ per aangevat uur .

6. TERUGGAVE VAN GOEDEREN /MATERIALEN

In principe neemt BVBA DK INTERIORS nooit geleverde goederen terug . Wanneer wij in uitzonderlijke en in bepaalde gevallen in de terugname toestemmen , dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven goederen, waarvan de verpakking nog ongeschonden is . De eventuele terugbetaling kan slechts gebeuren tegen 70% van de oorspronkelijke gefactureerde waarde.

De kosten van terugname worden aangerekend .

7. AANVAARDING & KLACHTEN

De inontvangstname van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in .

Iedere opmerking dient bij de lossing op de leveringsbon vermeld te worden.

Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk, na een termijn van 2 dagen na levering .

In geval de verkoper de gegrondheid van de klacht erkent, zal zijn verplichting er toe beperkt zijn tot de waarde van de betwiste goederen .

De verkoper is steeds gerechtigd de betwiste goederen te vervangen door identieke goederen en dit met uitsluiting van gelijk welke andere schadevergoeding .

8. BETALINGEN

Al onze facturen zijn betaalbaar te Knokke-Heist .

Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar contant, zonder korting .

Geen enkele afhouding voor waarborg of enige andere reden mag door de koper gedaan worden.

Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de koper.

Alle facturen met een totaalbedrag lager dan 150€ ( BTW exclusief ) worden automatisch en van rechtswege vermeerderd met een administratieve kost van 7€ , dit evenwel met uitzondering van de goederen/materialen die aangekocht worden in de shop en onmiddellijk betaald worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag , zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven, welke berekend is op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2% , met een minimum van intrestvoet van 8%.

Alle op de vervaldag niet betaalde bedragen zullen bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 50€ en een maximum van 2.500€.

De niet- betaling op de vervaldag van één enkele factuur ,maakt het verschuldigd saldo van al de andere , zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd het recht van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten, een aangetekend schrijven door de verkoper gericht aan de koper zal hiertoe volstaan. In geval van ontbinding ten laste van de koper zal er van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de waarde van de niet uitgevoerde bestelling ingevolge de ontbinding verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding en winstderving, onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerschade te bewijzen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de prijs.

Ingeval de goederen verkocht worden door de koper cedeert de koper aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen die voort komen uit deze herverkoop.

Bij niet betaling van de goederen is de verkoper tevens gerechtigd zijn goederen terug te halen en dit op kosten van de koper. De door de koper eventuele betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van alle mogelijke kosten en ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.

10. HOOFDELIJK EN ONDEELBAAR

De personen die de bestelling en/of verkoopovereenkomst ondertekenen, voor of in naam van de klant, verklaren zich hoofdelijk en ondeelbaar schuldenaar voor de verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

11. GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.